سیاستهای پولی :

به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد سیاست پولی ابلاغ می شود سیاستهایی که باعث افزایش حجم پول می شوند سیاست پولی انبساطی و سیاستهایی که باعث کاهش حجم پول می شوند سیاست پولی انقباظی می گویند. از سیاستهای پولی انبساطی برای مبارزه با رکود استفاده می شود و از سیاستهای پولی انقباظی برای مبارزه با تورم استفاده می شود.

* ابزار سیاستهای پولی :

1. نرخ ذخیره قانونی :

هرچه نرخ ذخیره قانونی کمتر باشد قدرت اعتبار دهی بانکها افزایش می یابد پس کاهش نرخ ذخیره قانونی سیاست انبساطی پولی و افزایش نرخ ذخیره قانونی سیاست انقباظی پولی است.

2. عملیات بازار آزاد :

 به خرید و فروش اوراق قرضه فقط توسط بانک مرکزی عملیات بازار گفته می شود اگر بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه کند حجم پول افزایش می یابد و اگر اقدام به فروش اوراق قرضه کند حجم پول کاهش می یابد.

* نکته : نرخ ذخیره قانونی بر ضریب تکاثر تاثیر می گذارد و عملیات بازار باز بر پایه پولی تاثیر می گذارد

3. نرخ تنزیل مجدد :

 عبارت است از نرخ بهره ای که توسط بانک مرکزی وضع می شود و در آن نرخ بانک مرکزی اسناد و اوراق مدت دار بانکها را تنزیل می کند و در قبال آن به بانکها وام می دهد. با کاهش نرخ تنزیل مجدد بانکها از بانک مرکزی بیشتر وام دریافت می کنند بنابراین حجم پول افزایش می یابد و یک سیاست انبساطی پولی است.

علاوه بر ابزارهای فوق از روشهای دیگری برای کنترل حجم پول استفاده می شود مانند محدود کردن فعالیت بانکها ، تعیین حداکثر اعتبار دهی بانکها ، تعیین حداکثر سود

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها عضو شوید.

ارتباط با ما

تلفن : 09301009596

rahfarda.info@gmail.com